Організація обліку грошових коштів - реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ

Навчальний центр м.Славути

КОНТРОЛЬНА Бота

З дисципліни

“Організація обліку”

Варіант – 8

Виконала: Шаплико Л.В.

Група: СЗО-991

Викладач: Кліменко О.М.

Славутич 2004

Завдання 1.

Організація обліку грошових коштів.

Основними завданнями організації обліку грошових коштів є :

- Правильна організація, своєчасне і законне проведення безготівкових та готівкових розрахункових Організація обліку грошових коштів - реферат операцій;

- Забезпечення збереження грошових коштів і цінних паперів в касі підприємства;

- Своєчасне і правильне документування операцій з руху грошових коштів та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку;

- Здійснення контролю за дотриманням касової дисципліни, в т.ч. за витрачанням отриманих в установах банку грошових коштів відповідно до цільового призначення;

- Проведення Організація обліку грошових коштів - реферат інвентаризації грошових коштів та відображення итогів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку.

Первинні документи, що підтверджують рух грошових коштів, повинні бути належним чином упорядковані.

Касові операції оформлюються документами, типові міжвідомчі форми яких затвердженні Міністерством статистики України за згодою з Національним банком України, і які повинні застосовуватись без змін на всіх підприємствах Організація обліку грошових коштів - реферат, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності.

Підприємства, які здійснюють розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу продуктів у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, повинні обов”язково видавати наступні докумнти:

- Фіскальний касовий чек на товари;

- Фіскальний Організація обліку грошових коштів - реферат касовий чек видачі коштів;

- Розрахункова квитанція.

Надходження і видача грошових документів оформлюється прибутковими і видатковими касовими ордерами або накладними, що їх заміняють. У встановлені терміни касир складає і передає до бухгалтерії звіт про рух грошових документів.

Касир зобов”язаний приділяти особливу увагу належному заповненню касових документів. При Організація обліку грошових коштів - реферат цьому забороняється приймати до виконання первинні документи на операції, що суперечать законодавчим і нормативним актам, встановленому порядку приймання, збурігання і витрачання коштів, які порушують договірну, фінансову дисципліну, завдають збитку державі,власникам, іншим юридичним та фізичним особам.

Всі прибуткові та видаткові касові документи повинні бути заповненні відповідалекими особами чітко і Організація обліку грошових коштів - реферат зрозуміло чорнилами, кульковою ручкою або виписані на машині, Жлдних підчисток, помарок або виправленнь, хоча і оговорених, в цих документах не допускається. При цьому приймання та видача коштів по касових ордерах може проводитись тільки в денек їх складання, крім випадків видачі коштів за платіжними дорученнями та розрахунково-платіжними відомостями.

Якщо хоча б одна Організація обліку грошових коштів - реферат з вимог по заповненню касових документів не виконана, касир зобов”язаний повернути документи до бухгалтерії для належного їх оформлення.

Пои завершенні операцій касир зобов”язаний підписати усі прибуткові та видаткові касові ордери, а ті документи, які до их додаються,0погасити штпмпом або надписом: на прибуткових документах – “отримано”, а Організація обліку грошових коштів - реферат на видаткових - “оплачено”, вказавши дату.

Прибуткові та видаткові касові ордери чи документи, що їх замінюють, до передачі в касу реєструються бухгалтерією в журнальчикі реєстрації прибуткових та видаткових касових документів.

Після реєстрації касові ордери передаються бухгалтером в касу підприємства для виконання.

Всі факти надходження і вибуття готівки на підприємстві відображаються Організація обліку грошових коштів - реферат в касовій книзі, обліковому регістрі, призначеному для обліку касових операцій касиром підприємства.

Записи в касовій книзі здійснюються у 2-х примірниках через копіювальний папір кульковою ручкою або чорнилами. Перші примірники аркущів залишаються в касовій книзі, другі примірники повинні бути відривними і є звітами касира.

Звіт касира – це документ, який Організація обліку грошових коштів - реферат передається касиром підприємства в бухгалтерію, і представляє собою відривний листок касової книжки з додатком прибуткових та видаткових касових документів.

Організація обліку грошових коштів в касі.

Каса підприємства – це приміщення або мічце, призначене для приймання, видачі та зберігання грошових коштів, інших цінностей і касових документів, де, як правило, ведеться касова Організація обліку грошових коштів - реферат книжка. Відповідальність за обладнання каси та забезпечення в ній ефективного зберігання грошей несе керівник підприємства.

Готівка в касі може зберігатись тільки в межах ліміту залишку готівки – гранічної суми грошових коштів, встановленої установою банку, яка може залишатись в касі підприємства на кінець робочого денька.

Вся готівка понад суми встановлених лімітів підприємства виновата Організація обліку грошових коштів - реферат здаватись для зарахування на поточний рахунок у порядку та в строчки, встановлені і узгоджені з установою банку, в якому відкритий поточний рахунок. У випадку, якщо підприємству ліміт не встановлений, вся наявна в його касі на кінець денька готівка вважається понадлімітною, і виновата здаватись в банк.

Операції Організація обліку грошових коштів - реферат з приймання та видчі готівки здійснює касир – це посадова матеріальновідповідальна особа, яка завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві.

Організація обліку зрошових коштів на рахунках в банку.

При здійсненні безготівкових розрахунків можуть застосовуватись акредитивна, інкасова, вексельна форма розрахунків, а також форми за розрахунковими чеками, причому клієнти банків Організація обліку грошових коштів - реферат самостійно обирають платіжні інструменти і зазначають їх під час укладання договору.

Поточний рахунок – рахунок, який відкривається в уповноважених установах банку підприємствами усіх видів та форм власності, а також їх відокремленими підрозділами для зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за цими рахунками відповідно до чинного законодавства України Організація обліку грошових коштів - реферат як в національній так і в іноземній валюті.

Юридичні і фізичні особи мають право відкривати необмежену кількість поточних рахунків за своїм вибором і згодою банків для зберігання грошових коштів і здійснення усіх видів банківських операцій.

Акредитив – доручення банку покупця банку постачальника провести оплату за відвантажену продукцію, продукт, надані послуги на підставах Організація обліку грошових коштів - реферат, обумовлених в цьому дорученні.

Одержання готівки в банку здійснюється касиром або іншою уповноваженою особою на підставі грошового чеку.

Надлишок готівки в касі підприємства здається до банку у встановленому порядку одним з наступних методів:

- До денних та вечірніх кас банківських установ;

- Інкасатором НБУ або установ комерційних банків Організація обліку грошових коштів - реферат для подальшої здачі відповідних банківських установ;

- Підприємствам поштового зв”язку для переказу на поточні рахунки в установах банків;

- До об”єднаних кас при підприємствах для подальшої здачі до відповідних банківських установ.

Операції з надходження коштів на рахунки в банках реєструються у відомості 1.2,операції з витрачання коштів – в журнальчикі 1.

Аналітичний облік наявності та Організація обліку грошових коштів - реферат руху грошових коштів на рахунках в банку здійснюється за виписками банку в розрізі кожного відкритого рахунку.

Завдання 2.

Розробити структурний графік роботи 1-го з облікових підрозділів підприємства (підрозділ визначається самостійно). Итог оформити у вигляді таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Головний бухгалтер

“30” грудня 2002 р.

Структурний графік роботи вещественного відділу бухгалтерії на 2003 рік Організація обліку грошових коштів - реферат

Комплекси облікових робіт

Термін виконання

Виконавець

Примітка

1

2

3

5

1.Прийняття звітів про рух продукції і матеріалів із сальдових відомостей від матеріально-відповідальної особи

У плині перших трьох робочих днів місяця

бухгалтер

Виписка рахунків покупцю за відпущені ТМЦ

щодня

бухгалтер

Таксирование звітів про рух продукції і матеріалів

У плині 2 днів після їхнього одержання

Бухгалтер

Складання довідки про реалізацію продукції до місячного балансу

8-го числа кожного місяця

бухгалтер

Составлення бухгалтерських проводок Організація обліку грошових коштів - реферат по оприбуткуванню і використанню матеріалів

6 числа кожного місяця

Бухгалтер

Запису руху матеріалів і пересування в регіужас аналітичного обліку,складання оборотних відомостей,звірення їх з регістром бухгалтерського обліку

З 9-12 число включно щомісячно

Бухгалтер

Запису в журналах-ордерах по обліку реалізації

6 числа, щомісячно

бухгалтер

Перевірка на складі правильності ведення складського обліку, приймання прибуткових документів і їх таксірованіе

1 раз у 5 днів

Звірення Організація обліку грошових коштів - реферат складського обліку з бухгалтерським на кожне перше число місяця

На кожну другу декаду місяця

Бухгалтер

Вибіркова інвентаризація матеріалів і продукції на кожнім складі

1 раз на місяць

Бухгалтер

Виписка лімитно-заборних карт на відпустку зі складу продукції і матеріалів

Наприкінці першої і другої половини місяця

Бухгалтер

Виписка разових вимог на відпустку зі складів матеріалів і продукції

щодня

бухгалтер

Виписка,реєстрація і видача Організація обліку грошових коштів - реферат доручень на одержання цінностей

щодня

Бухгалтер

Реєстрація рахівниць-фактур від постачальників і виписка розпоряджень на відкриття рахунків у книзі обліку продукції,продуктів і матеріалів, що надійшли вперше

щодня

Бухгалтер

8. Розробити анкету, яку можна було б використати для претендентів на посаду: а) насира; б) головного бухгалтера; в) спеціалі100 з фінансового обліку.

АНКЕТА №

Претендент на посаду _________________________________

____________________________________________________ 1.Прізвище Організація обліку грошових коштів - реферат___________________________________________

Им’я_______________________________________________

По батькові _________________________________________

2.Дата народження: число_____місяць______________рік_____________________

3.Адреса:_____________________________________________________________

4.Домашний телефон:_________________

Рабочий телефон: _________________

Контактний телефон_________________

5.Ваш семейний стан:

6.Освіта :

Дата вступлення-

закінчення

Наименування учбового

Закладу

Факультет

Спеціальність,

спеціалізація

7.Додаткова освіта, спецкурси, стажировки:

Даты вступлення-

закінчення

Наименування учбового

Закладу

Назва курсу

Спеціальність

8.Досвід работи (заповнювати з останнего места работи до першого):

Дата

прийома-

звільнення

Наименование, местознаходження,

профиль деятельности Організація обліку грошових коштів - реферат

організації

Посада

Основні обов’язки

9.Маєтє ли Ви атестат профессійного бухгалтера (номер, дата выдачи):

10.Спеціалістом в якій области бухгалтерского обліку Ви для себя считаете:

______________________________________________________________________

11.Яка бухгалтерськая програма применялась на підприємстві:

______________________________________________________________________

12.Маєте ли Ви досвід податкових перевірок, спорів с податкової инспекціей:

______________________________________________________________________

“_____”______________ 200_р. Підпис ______________________

Завдання 3

Визначити, які підтверджуючі документи повинен надати Організація обліку грошових коштів - реферат бухгалтер, щоб довести факт проведення розробки, в итогі якого виник об ’ єкт нематеріальних активів (відповідь обгрунтувати).

Дані для виконання:

Підприємство в итогі розробки отримало морозостійкий сорт помідорвейів. Бухгалтер підприємства, ознайомившись з П(с)БО 8, визначив даний об ’ єкт як нематеріальний актив – право на об ’ єкти промислової власності. При проведенні чергової перевірки дії Організація обліку грошових коштів - реферат бухгалтера були визнані помилковими, так як він не зміг довести чинність всіх мозгов відображення в обліку даного об ’ єкту нематеріального активу, отриманого в итогі розробки.

Нематеріальні активи – це немонетарні активи, які не мають матеріальної форми та контролюються підприємством з метою використання протягом періоду більше 1-го року Організація обліку грошових коштів - реферат (або 1-го операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, для адміністративних потреб чи надання в оренду іншим юридичним або фізичним особам.

Положення (эталон) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” №242 від 18.10.99 р. визначає нематеріальний актив як актив, якщо:

· існує ймовірність отримання у майбутньому економічних вигод підприємством внаслідок його використання;

· його оцінка Організація обліку грошових коштів - реферат може бути достовірно визначена.

Надходження і оприбуткування будь-якого об’єкта нематеріальних активів на підприємстві мають підтверджуватись відповідними первинними документами, в яких наводяться детальна черта об’єкта, його первісна вартість, термін корисного використання, норми зносу (амортизації), місце, де буде використовуватися об’єкт.

Право власності на сорт рослин – це об Організація обліку грошових коштів - реферат’єкти інтелектуальної власності, вони належать до нематеріальних активів. На мою думку даний об’єкт не мав патента.

Нематеріальний актив, отриманий у итогі розробки, слід відображати в балансі за мозгов, якщо підприємство має: намір, техничну можливість та ресурси для проведення нематеріального активу до стану, в якому він придатний для реалізації або Організація обліку грошових коштів - реферат використання; можливість отримання майбутніх економічних вигод від реалізації або використання нематеріального активу; інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних з розробкою нематеріального активу.

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов’язані з його придбанням чи створенням, визначаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони Організація обліку грошових коштів - реферат були здійсненні без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом.

Перечень використаних джерел:

1. “Організація бухгалтерського обліку” Ф.Ф. Бутинець, С.М. Лайчук, О.В. Олійник, М.М. Шигун.

2. “Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні” навчальний посібник.

3. Інструкція “Про організацію роботи з готівкового обігу установами банку Укріїни” затв. Пост НБУ Організація обліку грошових коштів - реферат від 19.02.2001р. №69.

4. Положення “Про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні” затв. Пост НБУ від 19.02.2001р. №72.

5. Ф.Ф. Бутинець “Бухгалтерський і фінансовий контроль” 2000р.


organizaciya-vneurochnoj-deyatelnosti-uchashihsya-publichnij-doklad.html
organizaciya-vneurochnoj-deyatelnostiv-obrazovatelnih-uchrezhdeniyahmoskovskoj-oblastiv-ramkah-vvedeniya-fgosnachalnogo-obshego-obrazovaniya.html
organizaciya-vnutrennego-kontrolya-v-oblasti-hraneniya-zapasov-referat.html